Eski Anadolu Türkçesi: Yazı Dili Ne Zaman Oluştu?

Eski Anadolu Türkçesi hangi dönemde yazı dili olmuştur? Bu makalede, Eski Anadolu Türkçesi’nin hangi zaman diliminde kullanıldığına dair açıklayıcı bilgiler bulabilirsiniz.

Eski Anadolu Türkçesi, yazı dili olarak hangi dönemde kullanılmıştır? Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin tarihi evrelerinden biridir ve Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk boyları tarafından kullanılmıştır. Bu dönem, 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde yazılan eserler, edebiyat, tarih ve din alanlarında büyük bir zenginlik sunmuştur. Eski Anadolu Türkçesi’nin yazı dili olarak kullanılması, Türk dilinin gelişimine ve yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu döneme ait metinler, dilbilimciler ve tarihçiler için büyük bir kaynak teşkil etmektedir. Eski Anadolu Türkçesi’nin hangi dönemde yazı dili olarak kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu konuda yapılan araştırmaları inceleyebilirsiniz.

Eski Anadolu Türkçesi, 13. ve 16. yüzyıllar arasında yazı dili olmuştur.
Yazı dili olarak kullanıldığı dönemde, Eski Anadolu Türkçesi önemli bir etkiye sahipti.
Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde yazı dili olarak kullanılmıştır.
Eski Anadolu Türkçesi, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk boyları tarafından kullanılmıştır.
Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin tarihî gelişim sürecinde önemli bir yer tutar.
 • Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi yazı diliydi.
 • Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yazı dili olarak kullanılan Eski Anadolu Türkçesi, edebiyat alanında da etkili oldu.
 • Eski Anadolu Türkçesi, Orta Asya Türk lehçelerinden etkilendi.
 • Eski Anadolu Türkçesi, günümüz Türkçesine kıyasla farklı bir dil yapısına sahipti.
 • Eski Anadolu Türkçesi, Türk tarih ve kültürünün anlaşılmasında önemli bir kaynaktır.

Eski Anadolu Türkçesi hangi dönemde yazı dili olmuştur?

Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan dönemde yazı dili olarak kullanılmıştır. Bu dönem, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları’nın egemen olduğu zaman dilimine denk gelir. Eski Anadolu Türkçesi, Orta Asya Türkçesi’nden gelen bazı özellikleri korurken, Arapça ve Farsça etkileri de barındırır.

Yazı Dili Olduğu Dönem Türkçenin Gelişimi Özellikleri
11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Eski Anadolu Türkçesi, Oğuz Türkçesi’nin bir koludur ve Türkçenin Orta Asya kökenli olduğunu gösterir. Eski Anadolu Türkçesi, Arap alfabesi ile yazılmıştır ve Arapça ve Farsça etkisi altındadır. Ses ve şekil değişiklikleriyle Orta Türkçe’ye dönüşmüştür.
15. yüzyıldan itibaren Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi’nin yerini almış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi dili olmuştur. Orta Türkçe, Arapça ve Farsça etkisini azaltmış ve Türkçenin bugünkü haline yaklaşmıştır.

Eski Anadolu Türkçesi’nde hangi ses değişimleri görülür?

Eski Anadolu Türkçesi’nde çeşitli ses değişimleri yaşanmıştır. Örneğin, Orta Asya Türkçesi’nde bulunan /g/ sesi, Eski Anadolu Türkçesi’nde /ğ/ olarak değişmiştir. Ayrıca, /ş/ sesi /s/ olarak, /d/ sesi ise /z/ olarak değişime uğramıştır. Bu ses değişimleri, Eski Anadolu Türkçesi’nin diğer Türk lehçelerinden ayrılmasını sağlamıştır.

 • Ayraç sesinin değişimi: Eski Anadolu Türkçesi’nde /ç/ ve /h/ sesleri bazı durumlarda /ş/ sesine dönüşebilir.
 • Ünlü düşmesi: Eski Anadolu Türkçesi’nde bazı durumlarda ünlülerin düştüğü görülür. Örneğin, “kız” kelimesi eski Anadolu Türkçesi’nde “kıt” şeklinde kullanılırdı.
 • Ünlü daralması: Eski Anadolu Türkçesi’nde bazı durumlarda ünlüler daralabilir. Örneğin, “göz” kelimesi eski Anadolu Türkçesi’nde “güz” şeklinde kullanılırdı.

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde hangi yazı sistemleri kullanılırdı?

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde genellikle Arap alfabesi kullanılırdı. Bu dönemde Türkçe metinler, Arap harfleriyle yazılıyor ve sağdan sola doğru okunuyordu. Arap alfabesi, Eski Anadolu Türkçesi’nin ses yapısını tam olarak yansıtamadığı için bazı harfler farklı sesleri temsil etmek üzere kullanılıyordu.

 1. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde Arap alfabesi kullanılırdı.
 2. Osmanlı Türkçesi metinlerinde Arap alfabesi kullanılırdı.
 3. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde Kiril alfabesi kullanılırdı.
 4. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde Uygur alfabesi kullanılırdı.
 5. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde Göktürk alfabesi kullanılırdı.

Eski Anadolu Türkçesi’nin gramer yapısı nasıldır?

Eski Anadolu Türkçesi’nin gramer yapısı, Orta Asya Türkçesi’ndeki özellikleri korurken, Arapça ve Farsça etkileriyle de zenginleşmiştir. Bu dönemde isimlerin çoğul hali için “-lar/-ler” eki kullanılırken, fiillerin çekiminde ise “-ır/-ir/-ur/-ür” ekleri tercih edilirdi. Ayrıca, edilgen fiiller için “-n/-en” eki kullanılırken, geçişli fiiller için “-t/-d” eki kullanılırdı.

İsmin Hâlleri Cümle Yapısı Fiyat Belirtme
Eski Anadolu Türkçesi’nde isimlerin sekiz farklı hâli bulunur. Cümlelerde genellikle özne, yüklem ve nesne sırası kullanılır. Fiyat belirtme için “-ğun” veya “-gan” ekleri kullanılır.
İsimler, çoğul hâlde “-lar” veya “-ler” ekiyle oluşturulur. Cümlelerde zaman bildiren kelimeler kullanılarak zaman ifade edilir. Fiyat belirtmek için “miktar” kelimesi kullanılır.
İsimlerin iyelik hâli “-nın” veya “-nin” ekleriyle oluşturulur. Cümlelerde sıfatlar genellikle isimlerin önünde kullanılır. Fiyat belirtirken “para” kelimesi kullanılır.

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde hangi tür konular işlenirdi?

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde çeşitli konular işlenirdi. Bu metinler arasında destanlar, hikayeler, şiirler, mektuplar ve tarihî belgeler bulunurdu. Destanlar genellikle kahramanlık ve savaş konularını anlatırken, hikayelerde aşk, macera ve doğaüstü olaylar yer alırdı. Şiirler ise genellikle aşk, doğa ve övgü konularını işlerdi.

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde genellikle dinî, tarihî, hukukî, edebî ve sosyal konular işlenirdi.

Eski Anadolu Türkçesi’nde hangi kelime ve deyimler kullanılırdı?

Eski Anadolu Türkçesi’nde çeşitli kelime ve deyimler kullanılırdı. Bu dönemde Türkçe, Arapça ve Farsça etkileriyle zenginleşmiştir. Özellikle dinî metinlerde Arapça kelime ve deyimler sıkça kullanılırken, edebî metinlerde Farsça kelime ve deyimlere sıkça rastlanırdı. Ayrıca, Orta Asya Türkçesi’nden gelen bazı kelimeler de Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde yer alırdı.

Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan kelime ve deyimler arasında göçebe yaşam, atlı savaşçılar, doğa, akrabalık ilişkileri gibi anahtar kelimeler bulunmaktadır.

Eski Anadolu Türkçesi’nin bugünkü Türkçe ile farkları nelerdir?

Eski Anadolu Türkçesi ile bugünkü Türkçe arasında çeşitli farklar bulunur. Ses yapısında değişimler yaşanmış, bazı harfler farklı sesleri temsil etmek üzere kullanılmıştır. Ayrıca, gramer yapısında da farklılıklar vardır. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde kullanılan kelime ve deyimler arasında da farklılıklar bulunur. Bugünkü Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi’nden gelen bazı kelimeleri ve dil öğelerini kullanmaktadır, ancak genel olarak daha farklı bir yapıya sahiptir.

Eski Anadolu Türkçesi’nin bugünkü Türkçe ile farkları

1. Dil Bilgisi: Eski Anadolu Türkçesi, bugünkü Türkçe’ye göre farklı bir dilbilgisine sahiptir. Eski Türkçe’de, daha fazla çekim ve yapım ekleri kullanılırken, bugünkü Türkçe’de bu eklerin çoğu zaman kullanımı azalmıştır.

2. Kelime Hazinesi: Eski Anadolu Türkçesi’nin kelime hazinesi, bugünkü Türkçe’ye göre farklılık gösterir. Eski Türkçe’de Arapça ve Farsça kökenli kelimeler daha yaygın kullanılırken, bugünkü Türkçe’de daha çok Türk kökenli kelimeler tercih edilir.

3. Yazı Sistemi: Eski Anadolu Türkçesi, Arap alfabesiyle yazılan bir dildir. Bugünkü Türkçe ise Latin alfabesiyle yazılır. Bu nedenle, Eski Anadolu Türkçesi metinlerini okumak ve anlamak için Arap alfabesini bilmek gerekmektedir.